ตารางกุมารแพทย์ออกตรวจคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ (แก้ไข)
วัน คลินิก แพทย์
จันทร์ 16.00-20.00 น. โรคทางเดินหายใจ พญ.จิตลัดดา ดีโรจนวงศ์
อังคาร 16.00-20.00 น. กุมารทั่วไป พญ.คุณหญิงส่าหรี จิตตินันทน์
พุธ 16.00-20.00 น. โรคไต นพ.พรชัย กิ่งวัฒนกุล
  โรคภูมิแพ้เด็ก พญ.พรรณทิพา ฉัตรชาตรี
พฤหัสบดี 16.00-20.00 น. โรคทางเดินหายใจ พญ.สุชาดา ศรีทิพยวรรณ
ศุกร์ 16.00-20.00 น. โรคต่อมไร้ท่อ นพ.วิชิต สุพรศิลป์ชัย (สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน)
  โรคภูมิแพ้เด็ก พญ.พรรณทิพา ฉัตรชาตรี
  โรคผิวหนัง พญ.ศิริวรรณ วนานุกูล
เสาร์ 08.30-12.00 น โรคต่อมไร้ท่อ นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ์
  โรคภูมิแพ้ พญ.จรุงจิตร์ งามไพบูลย์ (สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน)
  โรคทางเดินอาหาร พญ.วรนุช จงศรีสวัสดิ์ (สัปดาห์ที่ 1,3 และ 5 ของเดือน)
  โรคทางเดินหายใจ พญ.นวลจันทร์ ปราบพาล (สัปดาห์ที่ 1,2 และ 5 ของเดือน)
  โรคทางเดินหายใจ พญ.จิตลัดดา ดีโรจนวงศ์ (สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน)
  ประสาทวิทยา นพ.วิโรจน์ พงษ์พันธุ์เลิศ
  โรคหัวใจ นพ.พรเทพ เลิศทรัพย์เจริญ
อาทิตย์ 08.30-12.00 น โรคไต นพ.พรชัย กิ่งวัฒนกุล(สัปดาห์ที่ 1,2,3 และ 5 ของเดือน)
  ทั่วไป / โรคไต นพ.ธวัชชัย ดีขจรเดช
  โรคภูมิแพ้ พญ.พรรณทิพา ฉัตรชาตรี
     
โทรนัดที่ 02-2565193-4, 02-2565166, 02-2565175

ดาวน์โหลดเป็นรูปภาพ

ข้อมูลปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2556

Last updated: Mar 16, 2013