การจัดตั้งจุฬาคิดส์คลับ และการจัดตั้งคณะกรรมการจุฬาคิดส์คลับ
ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 

1.รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงจรุงจิตร์ งามไพบูลย์ ประธานที่ปรึกษา
2.รองศาสตราจารย์นายแพทย์ชิษณุ พันธุ์เจริญ ที่ปรึกษา
3.อาจารย์แพทย์หญิงสุชีรา ฉัตรเพริดพราย ประธานคณะกรรมการ
4.อาจารย์นายแพทย์วีระศักดิ์ ชลไชยะ กรรมการ
5.นางสาวเพ็ญจันทร์ แจ่มใส กรรมการ
6.อาจารย์แพทย์หญิงนิภาศิริ วรปาณิ กรรมการและเลขานุการ
7.นางสาวขวัญเดือน แผนเลียบ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 


เกี่ยวกับโครงการ จุฬาคิดส์คลับ
ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

จุฬาคิดส์คลับเป็นโครงการที่จัดขึ้นในปี พ.ศ. 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมให้กับเด็ก พ่อแม่ของเด็ก และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเด็ก เพื่อให้เด็กไทยเป็นเด็กเก่ง ดี และมีความสุข พ่อแม่ของเด็กและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเด็กมีความเข้าใจและมีความสุขในการเลี้ยงดูเด็ก ด้วยความปรารถนาดีที่จะเห็นเด็กไทยมีสุขภาพที่ดีและครอบครัวมีความสุข


ผลงานด้านตำราและหนังสือ

1. เลี้ยงลูกอย่างไรให้เก่ง ดี มีความสุข
หนังสือสำหรับคนทั่วไปเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กในวัยต่างๆ จำนวน 14 บท และ 138 หน้า

2. Shortcut สื่อสารกับลูก
หนังสือพ้อคเก็ตบุ้คสำหรับพ่อแม่และครู พิมพ์ 4 สี จำนวน 128 หน้า เพื่อให้เกิดความเข้าใจในธรรมชาติของเด็กและสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารให้เหมาะสมสำหรับเด็กแต่ละวัยและแต่ละสถานการณ์

3. พูดคุยกับคุณแม่และลูกสาวเรื่อง ทำอย่างไรจึงห่างไกลมะเร็งปากมดลูก
หนังสือพ้อคเก็ตบุ้คจำนวน 8 บทและ 72 หน้า เรียบเรียงสำหรับผู้หญิงทุกคนโดยเฉพาะคุณแม่ที่มีลูกสาว เพื่อให้เข้าใจแนวทางในการสื่อสารเพื่อเป้าหมายในการป้องกันมะเร็งปากมดลูก... มะเร็งที่คร่าชีวิตผู้หญิงไทยและผู้หญิงทั่วโลกมานับไม่ถ้วน

* หนังสือมีจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ และร้านจำหน่ายหนังสือชั้นนำทั่วไป กรณีต้องการซื้อหนังสือจำนวนมาก กรุณาติดต่อที่โครงการจุฬาคิดส์คลับ โทร. 02-256-4412


ผลงานด้านกิจกรรม

1. รับสมัครสมาชิกจุฬาคิดส์คลับ
2. จัดกิจกรรมทางวิชาการสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคคลต่างๆ ในหัวข้อต่างๆ
3. ทำการผลิตหนังสือ วีซีดี เสื้อยืด และสินค้าที่ระลึกอื่นๆ เพื่อแจกจ่ายและจำหน่าย

* สามารถเยี่ยมชมกิจกรรมและสอบถามปัญหาด้านการเลี้ยงดูเด็กได้ที่เว็บไซต์ www.chulakid.com หรือติดต่อคุณขวัญเดือน แผนเลียบ โทร.02-2564951